2. Általános adatok:

2.1. Weboldalunk az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény alapján társaságunk működteti.

2.2. Weboldalunk biztonsága megfelelő, használata nem jelent kockázatot Felhasználók számára, azonban javasoljuk a következőket: legfrisebb böngészők használata,, megfelelő tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek használata.

3. Regisztráció:

3.1. A weboldalon található “Kapcsolat” és további olyan ürlap ami regisztrációhoz kötött kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.  A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

4. Regisztráció törlése: 

4.1. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a torles@dentway.hu küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már régebbi igénybe vett és lezárult szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

4.2. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

5. Szolgáltatás megrendelés:

5.1. A megvásárlandó szolgáltatás részleteit telefonon vagy írásban, emailen keresztül kérésre lehet megismerni.

5.2. Szolgáltatás megrendelése regisztrációhoz kötött.

5.3. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a szolgáltatás megrendelése azonnali szerződéskötésnek minősül. Szolgáltató ellenőrzi az igényt, egyeztet a szerződéses fogászati rendelőkkel, időpontot egyeztet Felhasználó részére a Felhasználó által megadott email címen vagy telefonszámon keresztül. Időpont egyeztetés után Felhasználó köteles a kiválasztott időpontban megjelenni a fogászaton.

6. Szolgáltatás megrendelésének menete: 

6.1. Szolgáltató fogászati ügynöki tevékenységet biztosít Felhasználó részére, amiért Felhasználót semminemű fizetési kötelezettség nem terheli. Felhasználó leírja által ismert és orvosi kezelést igénylő fogászati problémáját, vagy kiválasztja a megadott listából, milyen fogászati kezelést kíván igénybe venni. 

6.2. Szolgáltató felveszi a kapcsolatot szerződéses fogászati partnereivel, a Felhasználó által megadott fogászati probléma minél szakszerűbb kezelése érdekében. Ezt követően kiközvetíti a Felhasználót a Fogászati rendelő részére.   

7. Fizetés:

7.1. A fogászati kezelések ára, a kiválasztott fogászati rendelő honlapján kerül feltűntetésre, melyet Szolgáltató emailen keresztül elküld Felhasználó részére. A Felhasználó az elvégzett kezelés ellenértékét mindig a Fogászati rendelőben köteles kifizetni a kezelés elvégzése után.

7.2. A szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatosok árát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

7.3. A megrendelt szolgáltatásról számlát a Fogászati rendelő állít ki, az elvégzett kezelés ellenértékének megfizetésével egyidejűleg.

8. Szolgáltató Fogászati Partnereink adatai a honlapjukon találhatóak, az általuk érvényes általános szerződési feltételek eltérnek jelen általános szerződési feltételektől

9. Kapcsolattartás:

9.1. Felhasználó elfogadja, hogy Polus Hungary Kft. elsődleges kapcsolattartási csatornája az email. 

Központi email cím: ide kellene lértehozni egy email címet ami majd a nevünkhöz kapcsolódik (Dentway vagy hasonló)

9. Tájékoztatás:

9.1. Szolgáltató Felhasználóknak hírlevelet, kérdőíveket küldhet, közvélemény kutatást végezhet, marketing célú megkeresést tehet.

10. Elállás:

10.1. Felhasználó jogosult a kezeléstől a kezelés elkezdése előtt elállni. Azt követően a már elvégzett kezelés ellenértékét köteles kifizetni.

11. Szavatosság:

11.1. Szolgáltató legjobb tudása szerint jár el, képviseli Felhasználót a szolgáltatás megvalósulásának érdekében és a rögzített célok elérésében.

11.2. Szolgáltató kijelenti, hogy szolgáltatásai esetén, vállalása függ a szolgáltatásban résztvevő más szolgáltatóktól, intézményektől.

12. Adatvédelem:

12.1. Felhasználók a szolgáltatás megrendelésekor hozzájárulnak adataik jelen általános szerződési feltételekben leírtakkal  összhangban történő kezeléshez.

12.2.A megadott adatok kezelése előírásoknak megfelelően történik. 

12.3.Felhasználó adatainak kezeléséhez önkéntesen járul hozzá.

12.4. Polus Hungary Kft. a személyes adatokat, információkat és dokumentumokat a szolgáltatás megvalósulásától számítottan öt évig tárolja.

13. Felelősség:

13.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató/Üzemeltető nem vállal felelősséget.

13.2. Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

13.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

13.4. Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelméért  és tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

13.5. Felhasználó által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

13.6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. 

13.7. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Felhasználót terheli felelősség.

13.8. Amennyiben Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

13.9. Szolgáltató partnereink által nyújtott szolgáltatásért felelősséget nem vállalunk, A Polus Hungary KFt. kizárja minden felelősségét azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a szolgáltató partnerei által történnek vagy általuk adott információkból adódnak.

14. Szerzői jogok:

14.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

14.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

14.3. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot  Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

15. Jogérvényesítési lehetőségek:

15.1. Panaszügyintézés

Felhasználó szolgáltatással, weboldallal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

Név: Polus Hungary Kft.
Székhely: 
1108 Budapest, Tavas u 1. C. ép. B. lház. 3/21.

Telefon: +36-30-996-2462
Központi email: XXXXXXX
Cégjegyzékét vezeti: 
Companies House ?????????????????????????????
Adatvédelemmel/adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségei: telefon +36 20 22 11 074

A hatályos jogszabályok értelmében telefonon érkező panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

15.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek vannak Felhasználó számára:

Panasztétel az illetékes hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

– Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében

16. Módosítások:

16.1. Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse vagy megszüntesse a regisztrált Felhasználók tájékoztatása mellett. 

16.2. Szolgáltató fenntartja a jogot  magának ,hogy a honlap tartalmát bármikor értesítés nélkül megváltoztassa, törölje.

16.3. Amennyiben az ÁSZF módosításra kerül, mindig a módosított változat kerül megjelenítésre a honlapon es a Felhasználókat Szolgáltató értesíti erről honlapon keresztül. Hatályba lépés egyidejűleg megjelenéssel.

17. Vegyes rendelkezések:

17.1. A magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni jelen ÁSZF-t, arra a magyar jog az irányadó. ÁSZF hatálytalan, nem érvényes, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

17.2. Abban az esetben ha bármi amit a honlap tartalmaz ellentétes, vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-fel, ez utóbb élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

Jelen ÁSZF 2020. 07.30-tól érvényes

Polus Hungary Kft.